Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de
  natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
  aan consumenten aanbiedt;

 2. Consument: de
  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
  op afstand;

 4. Techniek voor communicatie
  op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 5. Bedenktijd: de
  termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
  van zijn herroepingsrecht;

 6. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;

 7. Dag: kalenderdag;

 8. Duurtransactie:
  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de
ondernemer

Kampeercentrum Vierlingsbeek

(www.dekampeerwebshop.nl)
(www.kampeercentrumvierlingsbeek.nl)

Schootsveld 20
5821EH Vierlingsbeek
Telefoonnummer: +31 (0)478-634046
Di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur | za. 10.00 - 16.00 uur.

E-mailadres: webshop@kampeercentrumvierlingsbeek.nl
KvK-nummer: 16077957
BTW-identificatienummer: NL8033.89.954.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
  kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument
  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
  specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
  het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
  van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

 • ·de prijs inclusief belastingen;

 • ·de eventuele kosten van
  aflevering;

 • ·de wijze waarop de overeenkomst
  tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • ·het al dan niet van toepassing
  zijn van het herroepingsrecht;

 • ·de wijze van betaling,
  aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 • ·de termijn voor aanvaarding van
  het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

 • ·de hoogte van het tarief voor
  communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
  grondslag dan het basistarief;

 • ·indien de overeenkomst na de
  totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
  consument te raadplegen is;

 • ·de wijze waarop de consument
  voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
  handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij
  deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 • ·de eventuele talen waarin, naast
  het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • ·de gedragscodes waaraan de
  ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
  deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • ·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval
  van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke
  aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod
  langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen
  wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
  is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren
  of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument
  de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van
een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij
levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij
levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de
  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
  te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het
  aangaan der overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de
  consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod
  en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van
herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt
  van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de
  ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
  dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een
  herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
  uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
  tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod
  vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
  als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid
  kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden
  na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
  bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen
  zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat
  de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie
  aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die
  de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
  verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen
  gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
  het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
  leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform
  het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
  heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld
  product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
  een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
  kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
  berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de
  ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst
  die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft
  een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat
  bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal
  worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een
  overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na
  voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is
  overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in
  geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen
  14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 2. Bij de verkoop van producten aan
  consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling
  van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens
  de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om
  onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
  de ondernemer te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
  termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
  beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.